0

Hvor langt gjelder en fartsgrense

spurt 2020-06-29 07:39:44 +0200

anonym bruker

Anonym

Hei, dette spørsmålet har ingenting med BMW å gjøre, men siden vi har BMW så hvorfor ikke. Kort fortalt: Jeg og mine sønner har i lang tid diskutert "hvor lang gjelder en fartsgrense fra skiltet, til neste skilt eller til første veikryss". Vi har sjekket alt som er av lover og regler, og ser at det er flere argumenter for begge påstander. Og noen av lovene er skrevet meget uklart, så derfor ber vi om et helt klart svar.

rediger omgjør tags merk som støtende lukk merge slett

11 answers

Sorter etter » eldste nyeste flest stemmer
0

besvart 2020-06-29 08:23:58 +0200

Ja, jeg har merket meg at det er mange som har BMW og kjører som om det skulle være en fartsgrense for "tolle BMW-fahrer" og en for røkla :-) Derom er ikke øvrigheta enig, og når det gjelder dette med fartsgrenser, kan man til tider tenke at de som har ansvaret for å skilte i tråd med gjeldende lovverk, ikke engang er enig med seg selv. Å sette seg ned og lese lover og forskrifter krever at man har et minimum av juridisk kompetanse og vet hvordan man skal finne frem i en tekst som er skrevet av en bulkegjeng der alle skal si sitt, man skal vite hvor man skal finne ut av hva lovgiver har tenkt seg, og man skal kunne slå opp i relevante rettsavgjørelser for å finne ut hvordan deen aktuelle delen av lovverket praktiseres. I det hele tatt: ikke noe "klart" svar å finne uten videre.

Den enkle veien er å ta utgangspunkt i veivesenets håndbøker for skiltplassering og gyldighetsområde, gjerne også høringsutkastene som veivesenet har sendt inn når lovgiver har tenkt tanken på en eller annen endring...noen er mer relevante enn andre. Men er man litt mindre kverulant...er det enkle ofte det beste: tekster som er utarbeidet for førerskoleopplæring osv er som regel skrevet av mennesker som har gått gjennom runden over, her er en slik tekst sakset fra et relevant sted: "Forbudsskilt angir at det gjelder et forbud på vedkommende vegstrekning eller sted, eller at et tidligere angitt forbud slutter å gjelde. De fleste forbudsskilt er sirkelformede, med rød kant og svart tekst eller symbol på hvit bunn. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Forbudsskilt kan ha underskilt som gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde."

Forbudskilt er altså typisk et fartsgrenseskilt. Når du kjører, vil du se at man planter en hel skog av skilt i tilknytning til nettopp veikryss...dels fordi man vil "forlenge" gyldigheten av tidligere skilting, dels fordi de som kommer inn på veien ikke skal kunne leve i villfarelse om gjeldende fartsgrense. Ellers er det jo allment kjent at på sånn og sånn vei, under de og de premisser, er høyeste fartsgrense uansett ditt eller datt....det er gjengs i alle land. I enkelte land finner du f.ex ikke verken 50 ()40) eller 80 (90) skilting når du kjører på det man kaller "nasjonalveier"...noe forenklet sett "riksveier"....man forventer at alle vet at 80 (i flere land 90) er høyeste fartsgrense på alminnelig vei utenfor tettbygd strøk. Likeledes forventer man at alle vet at man slipper pedalen og forholder seg til 50 (hhv 40) når f.ex et skilt med en stilistisk fremstilling av en by markerer at man kommer inn i tettbygd strøk, det være seg en husklynge, en landsby (som Oslo) eller en litt større by. Verre er det ikke, dette er en praktisk fortolkning av lovtekstene som i ... (more)

rediger merk som støtende slett lenke more

Kommentarer

Jeg venter fortsatt på en juridisk begrunnelse, synsing uten referanser har ingen verdi. Og så det er sagt, vi som diskuterer dette har alle relativt god utdannelse og mye erfaring i juridiske spørsmål.

tore@bleken.no gravatarbildetore@bleken.no ( 2020-06-29 12:09:37 +0200 )rediger
0

besvart 2020-06-29 11:33:30 +0200

Ja der ser man, jeg trodde fartsgrense gjalt til opphevings skilt fks slutt på 60 km Eller til et annet skilt viste ny fartsgrense.

Mvh Kviasen

rediger merk som støtende slett lenke more
0

besvart 2020-06-29 13:28:26 +0200

Vel.....når du selv legger frem en påstand om at dere angivelig har "sjekket alt som er av lover og regler", og konkluderer med å hevde at lovene er skrevet "meget uklart", gjenspeiler det at du har et problem med å vite hvordan du faktisk skal vurdere en juridisk problemstilling. Det er det du har fått oppskriften på, og du får vite hvor du finner dette.....siden du frekt og freidig bruker begrepet "synsing", regner jeg med at du faktisk ikke engang har giddet å slå opp i nettversjonene av veivesenets håndbøker. Der finner du faktisk det avsnittet jeg tar med...en gang til:

"Forbudsskilt angir at det gjelder et forbud på vedkommende vegstrekning eller sted, eller at et tidligere angitt forbud slutter å gjelde. De fleste forbudsskilt er sirkelformede, med rød kant og svart tekst eller symbol på hvit bunn. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Forbudsskilt kan ha underskilt som gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde."

Om dette ikke er "klart" nok for deg, vil jeg anbefale deg at du de første to avdelingene av juridisk embetstudieum og leser lovverket selv. Sagt på en annen måte: om du skal kverulere over veivesesenets egen vurdering av hvordan regelverket skal praktiseres, bør du skaffe deg mer kompetanse enn det begrepet "meget uklart" gjenspeiler. Lykke til!

rediger merk som støtende slett lenke more

Kommentarer

Jeg tror neppe du klarer å finne et eneste dokument eller en eneste paragraf jeg ikke har lest og studert. Se nedenfor hvor jeg utdyper.

tore@bleken.no gravatarbildetore@bleken.no ( 2020-06-29 13:55:02 +0200 )rediger
0

besvart 2020-06-29 13:53:16 +0200

updated 2020-06-29 15:13:17 +0200

Grunnlaget for at jeg bruker ordet synsing, er bl.a. dette: "dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt."

§ 7 underpunkt 2 sier: Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt..

For skilt 362 som er fartsgrense, er det nettopp egne regler, som nevnt i "dersom ikke annet er bestemt i § 8 for de enkelte skilt.."

Men andre ord så er min konklusjon at fartsgrensen gjelder "fram til annen fartsgrense er angitt ved
a) nytt skilt 362 «Fartsgrense» eller
b) skilt 366 «Fartsgrensesone» eller til der ett av følgende skilt er satt opp:
c) skilt 364 «Slutt på særskilt fartsgrense»
d) skilt 540 «Gatetun»
e) skilt 548 «Gågate»."

Derav min konklusjon at fartsgrensen IKKE oppheves ved første kryss, men ved neste skilt som ramset opp i punkt a til e.

Jeg er åpen for at jeg kan ta feil, og det er nettopp derfor jeg vil ha en juridisk vurdering med en helt entydig konklusjon.

rediger merk som støtende slett lenke more
0

besvart 2020-06-29 15:32:49 +0200

Det du presenterer her er et kvasiresonnement som ikke har noen verdens ting med en juridisk vurdering å gjøre. Jeg tok et raskt google-søk basert på bla noen tiårs erfaring fra et yrke der det å forholde seg til lover og forskrifter var en del av jobben, og fant ovenfornevnte fortolkning slik den fremstår fra veivesenet. Skal du flisespikke på ordlyden i lovverket, vil jeg anbefale at du enten skaffer deg et mniimum juridisk kompetanse selv...tar minst to år....eller betaler en advokat med spisskompetanse på området. Jeg tenker jo at forarbeidende til lovverket også kan være relevant her, der finner du hva lovgivers intensjoner har vært. Legg til at bla veivesenet har sendt inn sine innspill ved samtlige lovendringer opp gjennom åra, her kan du virkelig kose deg i lange tider :-)

Forøvrig kan du tegne en abonnementsavtale og få innsyn i relevante rettsavgjørelser, der finner du flere saker knyttet til bla fartsovertredelser og feil skilting. Dette dreier seg jo til syvende og sist om skilting og gyldighetsområde, den enkle måten å verifsere disse forholdene på uten å grave seg ned i egne kvasifortolkninger er altså å legge veivesenets håndbøker til grunn. Du kan også kontakte autoriserte trafikkskolers landsforbund og NAF, du vil med stor sannsynlighet få et svar som minner om det avsnittet jeg siterte. Det er praktiseringen av regelverket som tillegges vekt i fagmiljøene, ikke paragrafrytteri. En mulighet er selvfølgelig å stille en hyggelig forespørsel til samferdselsdepartementets juridiske avdeling, men det du får i svaret vil...igjen....være en enkel konklusjon, muligens med en henvisning til lovvverket på et eller annet nivå, men noen detaljert forklaring på det nivået du opererer på vil sitte langt inne, det er så enkelt som at en jurist ikke vil gå inn og avgi et svar som kan fortolkes annerledes enn nettopp den fortolkningen veivesenet legger til grunn. Uvvist hvilke motiv du har - du jakter spesifikke unntak.

rediger merk som støtende slett lenke more

Kommentarer

Til opplysning så har jeg mer enn to års juridisk utdannelse, faktisk tre. Hvorfor tror du jeg stiller spørsmålet? Jo, fordi det ikke er så lett som man kan tro. Hvis jeg blir stoppet, så vil jeg naturligvis vite hva som gjelder. På det tidspunktet er det litt vel sent å starte diskusjonen.

tore@bleken.no gravatarbildetore@bleken.no ( 2020-06-29 15:49:01 +0200 )rediger
0

besvart 2020-06-29 19:49:57 +0200

updated 2020-06-29 20:07:35 +0200

Tror nok et forum som spør Benny er mer basert på dagligdagse små og store problemer med bilen for oss enkle sjeler og ikke inngående juridiske spissfindigheter i lovverket og tolkning av dette. Dette skjener fort avgårde og inntreserer bare noen ganske få og er sikker på at det finnes forum som egner seg bedre for dypgående diskusjoner uansett om det har med påbud skilt og fart å gjøre. Trådstarter ser uansett ut til å være svært oppsatt på å komme til bunns i denne problemstillingen så kanskje gamle referater fra utfallet i rettsaker rundt emnet kan være passe lesestoff for vedkommende. Tilgang til sånt materiale er jeg ukjent med hvor det oppbevares men har man flere års juridisk utdannelse så finner man nok ut av det.

Mvh Kviasen

rediger merk som støtende slett lenke more
0

besvart 2020-06-30 06:44:22 +0200

updated 2020-06-30 06:56:34 +0200

Jeg beklager å ha brydd forumet med et spørsmål som tydeligvis ingen klarer å gi et ordentlig svar på, eller som ingen helt forstår dybden av. Hvis man ikke vet svaret, så foretrekker jeg intet svar fremfor å bli hånet av noen jeg oppfatter som anonyme dilettanter.

rediger merk som støtende slett lenke more
0

besvart 2020-06-30 08:10:48 +0200

Så vet vi det.

Mvh Kviasen

rediger merk som støtende slett lenke more
0

besvart 2020-06-30 09:39:42 +0200

Det fremstår som om det er en alvorlig mismatch mellom den juridiske kompetansen du påberoper deg og måten du formulerer deg på, kan anbefale et repetisjonskurs. Ellers burde det være rimelig klart at veivesenets fortolkning nødvendigvis bygger på en korrekt vurdering av lovverket, dette endres ikke av at du reiser en kunstig problemstilling basert på ordkløving av lovverket.

rediger merk som støtende slett lenke more

Kommentarer

At du ikke klarer å forstå mitt grunnlag for denne diskusjonen, får meg til å tro at du ikke har lest ordentlig gjennom. Prøv å lese det en gang til... For ordens skyld skal opplyses at selv veivesenet har innsett at det er grunnlag for tvil, og har satt sine egne jurister på saken.

tore@bleken.no gravatarbildetore@bleken.no ( 2020-06-30 10:59:09 +0200 )rediger
0

besvart 2020-07-02 10:38:29 +0200

updated 2020-07-02 10:39:24 +0200

Jeg beklager å ha brydd forumet med et spørsmål som tydeligvis ingen klarer å gi et ordentlig svar på, eller som ingen helt forstår dybden av. Hvis man ikke vet svaret, så foretrekker jeg intet svar fremfor å bli hånet av anonyme dilettanter.

Oppdatering: Jeg har nå fått svar fra NAF, og de er til opplysning enig med meg i at en fartsgrense IKKE automatisk opphører ved et veikryss. Svaret i sin helhet følger:

Hei

Det vises til din henvendelse vedrørende spørsmål om trafikkskilt; hvor langt gjelder et fartsgrenseskilt (362)?

Som du selv viser til skal et slikt skilt om fartsgrense gjelde frem til en annen fartsgrense er angitt. Annen fartsgrense kan angis ved 5 forskjellige måter:
• Nytt skilt 362, med ny fartsgrense
• Skilt 366 med fartsgrensesone
o Dette skiltet angir grense for et bestemt område hvor det er et forbud mot kjøring med større fart enn angitt på skilt
• Skilt 364 for slutt på fartsgrensesone
• Skilt 540 for gatetun
• Skilt 548 for gågate

Det stemmer at ordlyden skriver «vedkommende vegstrekning». Det vil likevel svært sjelden forekomme at det kommer en «ny vegstrekning», uten at det samtidig med dette er satt opp et nytt skilt. En god regel er at man holder den angitte fartsgrensen frem til et nytt skilt fremkommer.

Om det ikke er skiltet skal man forholde seg til hvordan område man er, altså tettbygd strøk eller ikke. Da er det 50 og 80 som gjelder. Jeg legger ved en link til Trygg Trafikk sine sider: https://www.tryggtrafikk.no/fart/fart..., her kan du også følge en link videre til «farstgrensekriteriene».

Håper dette var oppklarende.

Vennlig hilsen
Marte J. Røkke
Juridisk Assistent
NAF Advokat

Norges Automobil-Forbund
Juridisk@naf.no

rediger merk som støtende slett lenke more

Ditt svar

Du kan begynne å skrive uten å være logget inn - spørsmålet ditt vil bli publisert etter at du har logget inn eller laget en ny konto.

Legg til svar

Spørsmålsverktøy

2 følgere

Statistikk

Spurt: 2020-06-29 07:39:44 +0200

Sett: 267 ganger

Sist oppdatert: Jul 02 '20