Revisjonshistorikk [tilbake]

Ja, jeg har merket meg at det er mange som har BMW og kjører som om det skulle være en fartsgrense for "tolle BMW-fahrer" og en for røkla :-) Derom er ikke øvrigheta enig, og når det gjelder dette med fartsgrenser, kan man til tider tenke at de som har ansvaret for å skilte i tråd med gjeldende lovverk, ikke engang er enig med seg selv. Å sette seg ned og lese lover og forskrifter krever at man har et minimum av juridisk kompetanse og vet hvordan man skal finne frem i en tekst som er skrevet av en bulkegjeng der alle skal si sitt, man skal vite hvor man skal finne ut av hva lovgiver har tenkt seg, og man skal kunne slå opp i relevante rettsavgjørelser for å finne ut hvordan deen aktuelle delen av lovverket praktiseres. I det hele tatt: ikke noe "klart" svar å finne uten videre.

Den enkle veien er å ta utgangspunkt i veivesenets håndbøker for skiltplassering og gyldighetsområde, gjerne også høringsutkastene som veivesenet har sendt inn når lovgiver har tenkt tanken på en eller annen endring...noen er mer relevante enn andre. Men er man litt mindre kverulant...er det enkle ofte det beste: tekster som er utarbeidet for førerskoleopplæring osv er som regel skrevet av mennesker som har gått gjennom runden over, her er en slik tekst sakset fra et relevant sted: "Forbudsskilt angir at det gjelder et forbud på vedkommende vegstrekning eller sted, eller at et tidligere angitt forbud slutter å gjelde. De fleste forbudsskilt er sirkelformede, med rød kant og svart tekst eller symbol på hvit bunn. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste vegkryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt. Forbudsskilt kan ha underskilt som gir nærmere klargjøring, utviding, utfylling eller begrensning av hovedskiltets betydning eller gyldighetsområde."

Forbudskilt er altså typisk et fartsgrenseskilt. Når du kjører, vil du se at man planter en hel skog av skilt i tilknytning til nettopp veikryss...dels fordi man vil "forlenge" gyldigheten av tidligere skilting, dels fordi de som kommer inn på veien ikke skal kunne leve i villfarelse om gjeldende fartsgrense. Ellers er det jo allment kjent at på sånn og sånn vei, under de og de premisser, er høyeste fartsgrense uansett ditt eller datt....det er gjengs i alle land. I enkelte land finner du f.ex ikke verken 50 ()40) eller 80 (90) skilting når du kjører på det man kaller "nasjonalveier"...noe forenklet sett "riksveier"....man forventer at alle vet at 80 (i flere land 90) er høyeste fartsgrense på alminnelig vei utenfor tettbygd strøk. Likeledes forventer man at alle vet at man slipper pedalen og forholder seg til 50 (hhv 40) når f.ex et skilt med en stilistisk fremstilling av en by markerer at man kommer inn i tettbygd strøk, det være seg en husklynge, en landsby (som Oslo) eller en litt større by. Verre er det ikke, dette er en praktisk fortolkning av lovtekstene som i store trekk er bygget over samme lest fra land til land. Ja, dere kan grave dere ned i Norges lover og finne ord som kan vris og vendes på og gis en helt annen fortolkning, men det er altså flere forhold som må legges til grunn for å ha den rette forståelsen her. Og fasiten - det er altså det en jurist noe enkelt sagt vil kalle "gjeldende praksis". Og nei, en egen fartsgrense for BMW, Audi eller andre kule biler er IKKE en del av dette!